24.06.2016 r.

W Krainie Barw I Kształtów

Podsumowanie Innowacji pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym
w Barwałdzie Średnim.

Realizacja innowacji „W krainie barw i kształtów” odbywała się w ramach zajęć edukacji przedszkolnej. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie, jeden raz w tygodniu w okresie od 16.11.2015r do 24.06.2016r.

W trakcie zajęć dzieci poznawały chronologicznie wybrane dzieła z kolejnych epok historii sztuki. Prowadzące prezentowały dzieciom wybrane dzieło malarstwa, rzeźby lub architektury, omawiały jego sposób wykonania, pochodzenie, wygląd, kolorystykę i kompozycję. Dzieci oglądały daną reprodukcję, wypowiadały się na jej temat, a następnie w oparciu o to, co zaobserwowały tworzyły własną pracę plastyczną pod kierunkiem nauczyciela.

W trakcie zajęć dzieci tworzyły prace plastyczne przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych. Rysowały kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami suchymi i olejnymi, malowały farbami temperami, farbami plakatowymi, akwarelami, farbami do szkła. Wydzierały i wycinały z kolorowego papieru, bibuły, ręczników papierowych, gazet, modelowały z plasteliny, masy solnej i gliny. Prace wyklejały makaronem, pestkami dyni, kaszą manną, dekorowały brokatem, cekinami, koralikami. Swoje dzieła wykonywały różnorodnymi technikami: collage, wydzieranka, mokre w mokrym, mozaika, orgiami, wyklejanka.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej sprawiło dzieciom wiele radości. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych przez nas zajęciach. Wszystkie dzieci bardzo angażowały się w wykonanie pracy, wytrwale dążyły do osiągnięcia celu.

Zaproponowana przez nas działalność plastyczna pozwoliła na wyzwolenie ekspresji dzieci, a także na rozwinięcie wrażliwości estetycznej oraz uwolnienie emocji i przeżyć. Rozwinęła twórczą inicjatywę dzieci, ich pomysłowość, kreatywność, wiarę we własne siły, a więc cechy, które są bardzo ważne w życiu. Równocześnie pobudziła ich rozwój umysłowy i emocjonalny, znacznie usprawniła motorykę, stworzyła możliwość dodatkowych artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń dzieci.

Wprowadzenie innowacji „W krainie barw i kształtów” pozwoliło dzieciom rozwinąć sprawność manualną, odkrywać i rozwijać z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty, rozbudziło ich zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoliło w nich śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyniło się to do szeroko pojętego rozwoju. Rodzice dzieci przedszkolnych przejawiali duże zainteresowanie działalnością innowacyjną swoich pociech. Wspólnie z dziećmi oglądali prace plastyczne, omawiali je z nimi i chwalili. Byli zaangażowani i pełni poparcia dla ich działalności.

Zobacz galerię zdjęć16.11.2016 r.

W Krainie Barw I Kształtów

Innowacja pedagogiczna w Przedszkolu Publicznym
w Barwałdzie Średnim.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Barwałdzie Średnim zostały zaproszone do „Krainy barw i kształtów”. Od 16.11.2015 roku w przedszkolu, w grupie trzylatków i czterolatków realizowana jest innowacja pedagogiczna. Celem prowadzonej innowacji jest rozwijanie uzdolnień plastycznych i konstrukcyjnych dzieci, przygotowanie do nauki pisania, a także uczynienie małych artystów osobami otwartymi i wrażliwymi.

Głównym założeniem podjętych działań pedagogicznych jest inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, które odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych. Tak więc metody impresyjne - prezentowanie dzieł malarstwa, sztuki teatralnej, słuchanie utworów muzycznych, przeplatają się z metodami ekspresyjnymi - tworzenie dziecięcych dzieł plastycznych, udział w wystawach plastycznych. Ponadto dzieci eksperymentują - mieszają barwy, bawią się kolorem, uczestniczą w pokazie i aktywnej obserwacji, z zaciekawieniem słuchają objaśnień i instrukcji, tworzą swoje małe arcydzieła i chwalą się nimi prezentując wystawki swoim rodzicom.

Działania innowacyjne wspierają się również na Metodzie Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Technikach Celestyna Freineta takich jak swobodna ekspresja plastyczna, ruchowa, muzyczna, słowna, a założeniem tych działań jest wpływanie na wielopłaszczyznowy rozwój dzieci. Innowacja zakłada osiągnięcie przez dzieci umiejętności dostrzegania piękna otaczającego je świata i wyrażania swoich przeżyć i wiedzy o tym świecie, tworzenia prac plastycznych inspirowanych literaturą, muzyką, kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym lub społecznym, własnymi przeżyciami i wyobraĽnią. Ponadto dzięki aktywnemu obserwowaniu, przeżywaniu, dostrzeganiu, wypowiadaniu się, planowaniu, tworzeniu, działaniu, eksperymentowaniu, wyrażaniu swoich przeżyć i spostrzeżeń i odzwierciedlaniu ich w swoich pracach, zadowoleniu z osiąganego sukcesu, urządzaniu wystaw prac, dzieci przedszkolne będą pomysłowe, kreatywne, pełne inicjatywy i inwencji twórczej oraz będą przejawiały zainteresowanie malarstwem, rzeĽbą, architekturą i sztuką oraz muzyką.

Na szczególną uwagę zasługuje zainteresowanie i zaangażowanie Rodziców dzieci przedszkolnych we wspólne z dzieckiem i nauczycielem przeżywanie i odkrywanie „Krainy barw i kształtów”. Działalność innowacyjna będzie realizowana w naszym przedszkolu do 24 czerwca 2016 roku.

Zobacz galerię zdjęć

„Pobudzać zainteresowanie fizyką poprzez zajęcia laboratoryjne”.

W naszej szkole od 15 grudnia 2014 r. realizowana jest w grupie 34 uczniów z klas I-III gimnazjum innowacja pedagogiczna „Pobudzać zainteresowanie fizyką poprzez zajęcia laboratoryjne”. Ma ona na celu zmienić postrzeganie uczniów na temat fizyki, która odbierana jest jako trudny i niezrozumiały przedmiot. Głównym założeniem jest pokazanie uczniom, że fizyka to przede wszystkim nauka doświadczalna, dlatego w ramach tej innowacji organizowane są wyjazdy do I Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczniowie samodzielnie mogą wykonywać różnego rodzaju doświadczenia. Innowacja zakłada również przeprowadzanie na lekcjach fizyki różnych doświadczeń na żywo jak i z wykorzystaniem pomocy multimedialnych.

Cele ogólne i cele szczegółowe programu innowacyjnego:

  Cele ogólne:
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją nauki na kierunkach techniczno-przyrodniczych,
 • poszerzanie wiedzy fizycznej,
 • badanie zjawisk fizycznych poprzez doświadczenia,
 • rozwijanie logicznego myślenia i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów,
 • wykorzystanie wiedzy fizycznej do rozwiązywania praktycznych problemów,
 • wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości poprzez prowadzenie dłuższych obserwacji i badań,
 • kształtowanie umiejętności prezentowania wyników obserwacji i badań w sposób ciekawy i czytelny,
 • promowanie wiedzy fizycznej za pomocą różnych form prezentacji.
  Cele szczegółowe:
  Uczniowie:
 • wykonują eksperymenty naukowe według przygotowanych instrukcji,
 • rozwiązują problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują,
 • opisują przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśniają rolę użytych przyrządów,

Udział uczniów w innowacji zmotywuje ich do udziału w konkursach fizycznych i da im większą szansę na wysokie wyniki. Pozwoli także na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Proponowana innowacja wywoła pozytywne zmiany wychowawcze, przyzwyczajając uczniów do projektowania i organizowania pracy własnej oraz w zespołach podczas wykonywania doświadczeń w laboratoriach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w szkole.

16.01.2014 - Zajęcia w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagielońskiego.

22.01.2015 - Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
26.03.2015 - Sesja plakatowa.

W dniu 26 marca 2015 r. uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali sesję plakatową, w czasie której prezentowali na forum szkoły przygotowane przez siebie plakaty z wynikami swojej pracy doświadczalnej. Plakaty dotyczyły doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Fizyki.

Równocześnie uczniowie gimnazjum dla swoich młodszych kolegów (uczniów klas IV - VI SP) przygotowali pokazy doświadczalne dotyczące m.in. zjawiska napięcia powierzchniowego, światła (soczewki, zwierciadła, krążek Newtona, detektor promieniowania UV), zjawiska elektrostatyczne, ciśnienia atmosferycznego, wrzenia wody w temperaturze niższej niż 100oC w naczyniu próżniowym, zwiększanie objętości pianki do golenia przy zmniejszanym ciśnieniu, gęstość cieczy itp.

Uczniowie bawili się wspaniale w czasie wykonywania samodzielnych eksperymentów.

Zobacz galerię zdjęć


5.11.2015 - Wyjazd do Instytutu Fizyki.

W dniu 5 XI 2015 r. uczniowie gimnazjum kolejny raz wyjechali na zajęcia doświadczalne do I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie tego wyjazdu uczniowie realizowali następujące zagadnienia fizyczne:

 • Wyznaczanie ogniskowych cienkich soczewek skupiających i rozpraszających. Badanie wad soczewek grubych.
 • Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.
 • Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

Po zajęciach laboratoryjnych gimnazjaliści zwiedzali nowoczesną bibliotekę Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Ostatnim punktem wyjazdu na Uniwersytet Jagielloński był udział w wykładzie „Po co fizycy bawią się atomami?” wygłoszony przez Pana mgr M. Wojtaszka, wykład odbywał się w ramach naukowych czwartków organizowanych przez Instytut Fizyki.

Zobacz galerię zdjęć